NOBILITAS CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Szent László-emlékmise a nyitrai Szent Emerám Püspöki Székesegyházban

Nyitra, 2012. július 27., péntek

 

Az itt található szöveg, fényképek és hangfelvétel kizárólag a szerző előzetes engedélyével használhatók fel, illetve továbbíthatók

 

2012. július 27-én pénteken 15:00-órai kezdettel a nyitrai várban lévő Szent Emerám Püspöki Székesegyházban emlékmisét mutattak be Szent László Apostoli lovagkirályunk Nyitrán bekövetkezett halálának 917-ik évfordulója alkalmából.

Az ünnepi szentmisét a felvidéki magyar családokért Őexelenciája Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke mutatta be. Köszöntőt mondott és a szentmisét koncelebrálta MA. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, és a Nyirtai Egyházmegye magyar hívőkért felelős püspöki helynöke.

Az emlékmise védnökei voltak: Magyar Királyi Szent László Lovagrend (Budapest), Szent György Lovagrend (Budapest), Európa Club (Bécs), Zoboralji Községek Regionális Társulása, valamint Gímes, Kolon, Pográny és nagykér polgármesterei.

Az ünnepélyes eseményre Nitrára hozták Magyarországról Szent István király, Szent Erzsébet és Szent Margit árpádházi magyar szentek csontereklyéit, melyeket nyitrai útjukra elkísért Szent György lovag csontereklyéje is.

A Szent László-emlékmise hívó jelmondata „Egyek vagyunk Istenben és a testvéri összetartozásban“ volt.

A nyitrai Szent Emerám Székesegyház már az emlékmise kezdete előtt egy órával, azaz már 14-órakor zsúfoltságig megtelt nem csak a nyitrakörnyéki, vagy ahogy itt mondani szokás, a zoboralji magyar falvak lakosaival, hanem a szélesebb térségről beérkezett hívőkkel.

A bevonuló liturgiai körmenet pontban 15:00-órakor vette kezdetét a Magyar Szentek Himnusza éneklése alatt. A körmenet élén Dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója haladt a Rend kardjával. A Rend zászlaja után következett a Tisztikar, majd a Szent György Lovagrend képviselete élén Dr. Tóthpál Tamás priorral. Következett a papság, amely sorait Főtisztelendő MA. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívőkért felelős püspöki helynöke, és Őexelenciája dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye Érseke, főcelebráns zárták.

Az emlékmise kezdetén Főtisztelendő MA. Gyurcsó Zoltám püspöki helynök mondott köszöntő beszédet. Először ThDr. Judák Vilmos nyitrai püspökatya és maga nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte és üdvözölte Dr. Ternyák Csaba érsek urat, akinek egyben megköszönte, hogy elfogadta meghívásunkat e szép ünnepségre és vállalta a szentmise celebrálását. Beszédének további részébern köszöntötte a megjelent lelkiatyákat, különösen Theodóz atyát, a Győri Bencés Gimnázium tanárpapját, akinek kívánta, hogy Isten éltesse éeőben és egészségben és külön megköszönte, hogy vezeti a szentmise liturgiáját, ami az énekeket illeti. A püspöki helynök beszédében nem feledkezett meg a határon innen és határon túlról érkező kedves vendégekről sem. „Azon a földön találkozunk, ahol őseink, fejedelmeink, mint Szent István király, Szent László király és nemzedékek sokasága felhalmozta azt a csodálatosan nagy szellemi és lelki örökséget, amelyet most szeretnék megköszönni a Jóistennek és Isten segítségével őrizni és tovább gyarapítani“ - zárta szavait a püspöki helynök.

E szavak után Őexelenciája dr. Ternyák Csaba egri érsek köszönte meg a kedves üdvözlő szavakat, a szép virágot. Hálásan megköszönte Judák püspök úrnak a meghívását, továbbá nagy szeretettel köszöntötte az itt lévő atyákat, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend tagjait, azokat a híveket, akik Zobor vidékéről érkeztek, valamint Szent László királynak és a többi szenteknek, különösen a magyar szenteknek a tisztelőit.

Az ünnepi emlékmise keretén belül Dr. Ternyák Csaba érsek mondott homíliát. Ebebn kiemelte, hogy van néhány város, amely különös módon kötődik Szent László királyhoz: Zágráb, amelynek püspökségét ő alapította, Nagyvárad, ahol a székesegyház alapítása fűződik a nevéhez és ahol temetkezni akart, Győr, ahol Szent László hermáját őrzik, és természetesen Nyitra, ahol 1095-ben 49-éves korában meghalt. „Azért is külön öröm számomra ez a mai nyitrai ünnep, mert abból a Győri Egyházmegéből származom, ahol a szent király tisztelete szintén elevenen él a székesegyházban és az egyházmegye számos egyházközségében,“ mondotta az érsek, majd így folytatta: „Szent László tisztelete és szeretete ma különleges módon összekapcsol bennünket, magyarországi, nagyáradi, zágrábi és zoborvidéki magyarokat, szlovákokat, románokat, horvátokat. A szent zsolozsma reggeli dicséretének szavaival öröm és ujjongás tölti el a lelkünket, amikor Szent László dicséretét zengjük ebben a csodálatos városban, amely történelmének lapjaira végérvényesen beírta a nevét.

Dr. Ternyák Csaba érsek különösen értékelte, hogy Judák Vilmos püspök úr fontosnak tartja, hogy Szent László király tisztelői évről évre összegyűljenek itt a nyitrai székesegyházban. A magyar és a szlovák nemzet történelmi egybekötöttségéről a következőket mondta: „Közös történelmünk, nagy szentjeink és kiválóságaink összekapcsolnak bennünket, a Kárpát-medencében élő népeket és a közös múlt megbecsülése lehet a záloga a szebb közös jövőnek a megbékélés, a barátság és a keresztény testvériség szellemében.

Homíliájának további részében Szent László személyéről és életének legfőbb állomásairól beszélt az egri érsek.

Az emlékmise után ünnepségre került sor, amely keretén belül Dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója mondott ünnepi beszédet. Kezdetén Ismertette a felvidéki magyar keresztény testvéreket, hogy nyolc éve annak, hogy a Magyar Királyi Szent László Lovagrend Tisztikara először zarándokolt ide Nyitrára, a Piaristák Szent László templomába, hogy a mi győzedelmes lovagkirályunk nemzetépítő kultuszának az újraélesztését és legyökereztetését minden lehetséges eszközzel elősegítse. Komoly és megeröltető szellemi munkát kellett elvégeznünk ahoz, hogy a Szent László-emlékmisék inspirálói legyenek a felvidéki magyarság megújhódásának.

A felvidéki keresztény magyarokat a következő szavakkal intette a szónok: „Nekünk, Szent László lovagkirály örökségét ápoló, tisztelő és követő lovagoknak - a felvidéki folyamatokat látva és tapasztalva - indulattal kellene most szólnunk azokról az egyre jobban terjedő önfeladó és önpusztító emberi magatartásokról, amelyek az elmúlt években a Zoborvidék magyar közösségeiben és magyar családjaiban felütötték a fejüket. Szomorúan látjuk, amint a magyar keresztény családok édesanyái és édesapái lelkiismeret-furdalás nélkül fosztják meg gyermekeiket a magyar anyanyelv elsajátításától és birtoklásának az áldásától és teszik örökre gyökértelenné sehová sem tartozó, ide-oda sodródó felnőttekké... A nagyműveltségű és előrelátó magyar költő Reményik Sándor így figyelmeztette az elszakított nemzetrészek magyarjait az egyik híressé vált versében: Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Tapasztalatainkból tudjuk, hogy a gyökértelen ember általában előbb-utóbb megtagadja a keresztségben kapott hitét is és könnyű játékszere lesz az egyre jobban terjedő, üzleti alapokon működő szektáknak. Ezt az önpusztító és ártó szülői magatartás a valós, vagy kényszer-exisztenciális okokra hivatkozva sem lehet elfogadni. A nyitrai Szent László emlékmisékkel közkinccsé tett szentlászlói szellemiségnek ezzel ellentétben éppen az volt a valóságos üzenete, hogy mi, keresztény magyarok, egyenként és közösségekbe tömörülve is elutasítunk minden kicsinyes érveket és érdekeken nyugvó, bénaságra késztető kétségbeesést, önfeladást, és azok helyére az atyáinktól örökölt nyers tettek bölcsességét állítjuk. Ez a magyarként való megmaradásunknak a semmivel sem pótolható előfeltétele, amelyet eleink igazhitű hitvallása így fejez ki: Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója a következő felhívással fordult a zoboralji magyarsághoz: „Magyar édesanyák és édesapák! Tényleg ártani akartok a saját gyermekeitek jövőjének, amikor gyermekeitek töredékét külditek csak magyar anyanyelvű alapiskolákba? És ti, a külvilág rövidlátó urai, a templomaitokon kívül vajjon tisztában vagytok-e országotok és népeitek valós és tágabbi érdekeivel?  A térségben zajló valós folyamatok következményei terén ezért igen nagy felelőséget a Zoborvidék értelmiségének, sőt, az egész Felvidék egyházi és világi inteligenciájának tanúsítunk.“

Dr. Nagy László rendi kormányzó ünnepi beszéde után a kitüntetések átadására került sor.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzójából és a Visegrádi Szent György Lovagrend budavári elöljárójából, valamint a Zoboralji hagyományőrzők Egyesülete elnökéből álló Szent László Emlékbizottság a 2012. esztendőben Jókai Márta UNESCO és életmű-díjas nyugállomanyban lévő tanítónőnek, a zoboralji magyar gyökerek elkötelezett apostolának, a Zoborvidék kiváló szervezőjének 75-ik születésnapja alkalmából, eddigi életmúve előtt fejet hajtva a Szent László-emlékkereszt kitüntetést adományozta.

A További kitüntetettek között voltak: Sándor János, Kolon község 2012. május 25-én váratlanul elhunyt szülöttje és néprajzgyűjtője, helytörténésze, továbbá Pográny község nemes szándékú akotó közönsége, a Gimesi Alapiskola magyar tagozatú diákjai és tanárai, a koloni Gyöngykoszorú együttes és a nagykéri Mórinca tánsegyüttes vezetői és tagjai, valamint Pográny község folklórcsoportja Licskó Bálint plébános  atya vezetésével és sokan mások.

Az ünnepség végén Dr. Tóthpál Tamás, a Szent György Lovagrend priorja a Szent László Emlékbizottság nevében megköszönte Dr. Ternyák Csaba egri érseknek, hogy elfogadta nem csak a szervezők, hanem a felvidéki magyarság meghívását és eljött a nyitrai Szent László-emlékmisére. Külön megköszönte az érsekatya retorikailag kiválóan felépített prédikációját, amelyet a résztvevők élvezettel hallgattak végig. Összefoglalóként kitért Szent László lovagkirály jellemére, amikor a következőket mondta: „Szent László nem utasította el a Föld más részéről érkező keresztény testvéreit, felebarátait, hanem azt mondta, hogy akinek nem tetszik, amit őseink lefektettek, az elmehet ebből a Hazából, de amit itt kapott, azt itt is költse el, hagyja itt, ne lopja el, ne vigye el ebből az országból. Ezt üzenjük ma is, a ma élő magyaroknak, hogy amit itt kaptunk keresztény hitet, azt itt kamatoztassuk és ne máshol.

Az emlékmise a Pápai Himnusszal és a Magyar Himnusszal ért véget. A lovagrendek és a papság kivonulása után a jelenlévő hívőknek alkalmuk nyílott, hogy megérintsék a kiállított ereklyéket.

 

Az emlékmiséről készített hangfelvétel tartalma:

00:00:00 – 00:04:50 –   Ünnepélyes bevonulás;

00:00:50 – 00:06:52 -   Főtisztelendő MA. Gyurcsó Zoltán püspöki helynök köszöntő beszéde;

00:06:52 – 00:07:26 -   Őexelenciája Dr. Ternyák Csaba egri érsek köszöntő beszéde;

00:07:26 – 01:18:45 -   Ünnepi szentmise, ezen belül 00:21:00 – 00:42:35-ig Dr. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszéde;

01:18:45 – 01:30:23 -   Dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzójának ünnepi beszéde;

01:30:23 – 01:44:53 -   Kitüntetések átadása;

01:44:53 – 01:49:20 -   Dr. Tóthpál Tamás, a Szent György Lovagrend priorjának záróbeszéde;

01:19:20 – 01:55:44      A Pápai és a Magyar Himnusz, ünnepélyes kivonulás.

 

Szöveg, fényképek és hangfelvétel: Práznovszky Miklós

 

Vonatkozó cikkek:

http://www.nemenyi.net/default.asp?SID=0&Cal=&AID=0&Direkt=102702

 

 

Képgaléria

 

Ünnepélyes bevonulás a nyitrai várban lévő Szent Emerám Székesegyházba; a kkörmenet élén Dr. Nahy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója

 

 

MA. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívőkért felelős püspöki helynöke halad a bevonuló körmenetben

 

 

Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke halad a bevonuló körmenetben

 

 

A nyitrai várban lévő Szent Emerám Székesegyház – a Szent László-emlékmise színhelye

 

 

A Szent László-emlékmise résztvevői a nyitrai várban lévő Szent Emerám Székesegyházban

 

 

A körmenetben bevonuló Lovagrendek és a papság elfoglalják helyüket a Szent Emerám Székesegyház szentéléyben

 

 

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Tisztikara a nyitrai Szent Emerám Székesegyház szentélyében

 

 

A Szent László-emlékmisét bemutató papság és a Magyar Királyi Szent László Lovagrend Tisztikara a nyitrai Szent Emerám Székesegyház szentélyében

 

 

A Szent György Lovagrend tagjai és a papság egy része a nyitrai Szent Emerám Székesegyház szentélyében

 

 

Az evangélium felolvasásának kezdete

 

 

Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke szentbeszéde közben a nyitrai Szent Enerám Székesegyházban

 

 

Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke szentbeszéde közben a nyitrai Szent Enerám Székesegyházban

 

 

Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke szentbeszéde közben

 

 

Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke átveszi az adományokat; mögötte MA. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívőkért felelős püspöki helynöke

 

A Prefacio – az római katolikus szertartás Eucharisztia liturgiájának fő része

 

 

Az átváltozás egy jelenete

 

 

Az átváltozás egy jelenete; a felvételen MA. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívőkért felelős püspöki helynöke és Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke

 

 

"Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum"

 

 

„Pater noster, qui es in celis, ...“

 

 

A szentáldozás egy lejenete

 

 

A szentmise végét jelző áldás

 

 

Dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója ünnepi beszéde közben

 

 

Dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója ünnepi beszéde közben

 

 

Dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója ünnepi beszéde

 

 

Kitüntetések átadása

 

 

Kitüntetések átadása

 

 

Kitüntetések átadása

 

 

Dr. Tóthpál Tamás, a Szent György Lovagrend priorja ünnepi beszéde közben

 

 

Dr. Tóthpál Tamás, a Szent György Lovagrend priorja

 

 

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Tisztikara a Magyar Himnusz alatt

 

 

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Tisztikara a Magyar Himnusz alatt

 

 

Ünnepélyes kivonulás a nyitrai Szent Emerám Székesegyházból; a képen Dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója

 

 

Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke halad a bevonuló körmenetben kivonul a nyitrai Szent Emerám Székesegyházból

 

 

A Szent László-emlékmisén részt vett hívők megérintik az árpádházi magyar szentek csontereklyéit tartalmazó ereklyetartókat